0

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů GDPR

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Aquatec USBF, s.r.o. se sídlem Pavlíkova 381/5, 602 00 Brno - Stránice, IČO: 26890640
Společnost Aquatec USBF, s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně dne 30. 4. 2003, oddíl C, vložka 43683
emailový kontakt: aquatec@usbf.cz (dále jen „Správce“):

Tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce získal oprávněně od třetí osoby, či které oprávněně shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (zejména v rámci sjednání příslušné smlouvy, na základě objednávky, registrace a nákupy přes e-shop, e-mailem, telefonicky, přes webové stránky, kontaktní formulář na webu, prostřednictvím sociálních sítí, předáním vizitky, na základě uděleného souhlasu, pořízením audiozáznamu či videozáznamu pořízeného prostřednictvím technického zařízení správce aj.) od třetí osoby (zejména smluvní strany v rámci plnění konkrétního smluvního vztahu), z veřejné evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie osobních údajů:

5. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

6. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména poskytující:

7. Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce:

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení adekvátních bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Mezi práva subjektu osobních údajů patří:

Právo požadovat přístup k osobním údajům

Subjekt má právo vědět, jaké údaje o něm Správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Správce zpracovává a jaká má subjekt další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. To vše je uvedeno v tomto prohlášení správce. V rámci práva na přístup subjekt může Správce požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii je poskytnuta bezplatně.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

V některých případech má subjekt právo, aby Správce jeho osobní údaje vymazal. Správce jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával, ukáže se, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

splnění právní povinnosti Správce, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který subjekt Správci dříve poskytl, subjekt může kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě Správce osobní údaje smaže, pokud tyto údaje nepotřebuje pro jiné účely. Toto však neplatí v případech a v rozsahu, kdy souhlas se zpracováním není právním základem pro zpracování.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním ze strany subjektu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt má právo získat od Správce své osobní údaje, které Správci sám poskytl a které Správce zpracovává na základě plnění smlouvy či souhlasu subjektu. Osobní údaje poskytne Správce subjektu v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

12. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů, které se týkají zpracování osobních údajů daného subjektu lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Aquatec USBF, s.r.o. se sídlem Pavlíkova 381/5, 602 00 Brno - Stránice, IČO: 26890640
Společnost Aquatec USBF, s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně dne 30. 4. 2003, oddíl C, vložka 43683
emailový kontakt: aquatec@usbf.cz

Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.usbf.cz

Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 01. 03. 2021