0

Řada menších obcí stojí dnes před problémem, jak vyřešit odpadní vody, když je splašková gravitační kanalizace ústící do centrální komunální ČOV ekonomicky či technicky nedosažitelná. V takovém případě je jediným systémovým řešením decentralizovaný způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami, kde každý dům má vlastní ČOV.

Využijte výhodnou dotaci od státu až 80 % všech uznatelných nákladů, která je určena pro malé obce do 2000 obyvatel nebo také pro přidružené části měst. Jedná se o dotaci na jednotlivé malé domovní čistírny odpadních vod, které jsou napojeny na tzv. monitoring s on-line sledováním jejich provozu. Tímto způsobem se jedná o komplexní systémové řešení podporované Ministerstvem životního prostředí. 

Hlavní výhodou je výrazně nižší ekonomické zatížení rozpočtu obcí než u jiných řešení, často až 50% úspora oproti klasickým centrálním systémům. Velkou výhodou je také minimální časová náročnost na realizaci s nulovým dopadem na infrastrukturu obce. Pro řadu obcí může tato dotace vyřešit problém, který se dlouho odkládal a neměl doposud řešení.

Domovní čistírny odpadních vod pro obce – Aktuální dotační výzva č. 12/2019

Výzva č. 12/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“.

Cílem Výzvy č. 12/2019 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Základní pojmy

Decentrální čištění odpadních vod

 • systém individuálních a skupinových ČOV

 • pro obce ≤ 2000 EO s roztroušenou zástavbou

 • čištění odpadní vody v místě jejího vzniku

 • recyklace vody a její udržování v krajině

 • investiční náklady nižší až o 50 %

Architektura systému

 • místní ovládání ČOV uživatelem

 • vzdálený dohled a řízení z centrálního dispečinku

 • SW aplikace pro PC a mobilní telefony

 • vzdálený přístup pro oprávněné osoby

 • analýzy, přehledy a jiné provozní agendy

Technologie ENCELADUS

 • osazení "kritických" míst ČOV senzory

 • objektivní on-line sledování provozu

 • provozní data z ČOV dostupná 24/7

 • okamžité hlášení poruch (nejen SMS)

 • vhodné řešení pro různé typy ČOV

Centrální dispečink

 • sofistikované řízení provozu ČOV

 • sledování přístupů a servisních zásahů

 • ovládání čerpadel, ventilů a jiných zařízení

 • napojení elektronických vodoměrů

 • kontrolní sledování vodních toků

Zjednodušený postup jak pořídit decentralizovaný systém čistění odpadních vod

 • Výběr technologie

 • Zpracování podkladů pro žádost o dotace

 • Projektová dokumentace

 • Inženýring

 • Výběrové řízení

 • Realizace

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • Obce

 • Dobrovolné svazky obcí

 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 • Spolky

Maximální výše dotace na jednu domovní ČOV podle kapacity

 • 1–5 EO = dotace ve výši 100 tis. Kč

 • 6–15 EO = dotace ve výši 170 tis. Kč

 • 16–50 EO = dotace ve výši 240 tis. Kč

Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace dle aktuální Výzvy č. 12/2019 činí 200 mil. Kč.

Čistírna odpadních vod ČOV Aquatec AT PLUS

Do decentralizovaných systémů se v rámci celé ČR nejčastěji dodávají domovní čistírny typu Aquatec AT PLUS v kombinaci s telemetrickým modulem ENCELADUS, který lze napojit na centrální monitorovací systém. Jedná se o ideální řešení, které splňuje všechny požadavky aktuální dotační Výzvy č. 12/2019. Použitá technologie garantuje požadované hodnoty na odtoku i bez potřeby externího zařízení na strážení fosforu nebo nějakého dalšího sekundárního dočištění. Dle uděleného certifikátu dosahuje ČOV Aquatec AT PLUS účinnosti až 93,3% na přeměnu dusíku a odstranění fosforu. Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV Aquatec AT PLUS lze tedy vsakovat do podloží, použít k zalévání okrasných dřevin a trávníku nebo vypouštět do vodoteče, případně kanalizace. Parametry účinnosti čištění, jsou v rámci České republiky na špičce v porovnání s dostupnými produkty.

Parametr Průměrně dosahovaná účinnost Garantované parametry
BSK₅ 98,20 % 30 mg/l
ChSK 94,40 % 130 mg/l
NL 97,20 % 30 mg/l
NH4-N 99,50 % 20 mg/l
N 93,20 % 20 mg/l
P 93,30 % 8 mg/l

Výhody nabízené technologie:

 • Splňuje kategorii výrobku označovaného CE (včetně kategorie PZV) – nevyžaduje přídavné zařízení pro srážení fosforu.

 • Spolehlivý telemetrický systém, který v reálném čase hlásí a eviduje neoprávněnou manipulaci, množství kalu, stav dmychadla nebo případnou poruchu.

 • Technologie má oddělenou kalovou zónu (kalojem - prostor pro akumulaci kalu), která je součástí čistírny.

 • ČOV je vybavena akumulační zónou pro vyrovnání nárazového přítoku většího množství splaškové vody a díky tomu lze provádět odběry vzorků přímo z ČOV.

 • Kompaktní provedení – jednoduchá stavba

 • Příznivá cena, která koresponduje s dotační podporou.

 • Moderní technologie
 • Kvalita zpracování
 • Příznivé ceny
 • Profesionální poradenství
 • Rychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů