0
Pojem Význam
Aerobní procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.
Aktivovaný kal směsná kutura mikroorganismů (volně suspendované organismy a jejich vločky), která vzniká při biologickém čištění odpadních vod.
Akumulovat shromažďovat, uschovávat.
Amoniak (NH3) bezbarvý plyn dusivého zápachu a svíravé chuti.
Anaerobní procesy probíhající v nepřítomnosti vzduchu, resp. jakéhokoliv dostupného elementárního kyslíku (spojeno s existencí anaerobních bakterií).
Anorganické látky chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.
Anoxický bez přítomnosti elementárního kyslíku, avšak značná část aerobních organismů využívá kyslík vázaný v dusičnannech a dusitanech (spojeno s existencí fakultativních bakterií).
Bakterie po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk +-10 ?m vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením.
Balastní vody vody nařeďující odpadní vody.
Biofilm kultura mikroorganismů, která vytváří tenkou vrstvu na podložním materiálu.
Biologické vločky velké shluky mikroorganismů.
BSK biochemická spotřeba kyslíku, vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodách, BSK5 (BSK za 5 dní) = cca 0,87 BSK7 (BSK za 7 dní). Hodnota BSK5 představuje množství rozpuštěného kyslíku spotřebované za 5 dní mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek.
Bytnění aktivovaného kalu zvyšování výskytu vláknitých mikroorganismů a s tím spojené zhoršování separovatelnosti aktivovaného klau provázené vzrůstem kalového indexu (KI) nad hodnoty 200 ml/g.
Denitrifikace redukce dusičnanů (nitrátů) na plynný dusík.
Dešťová voda voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.
Dispergace smísení dvou homogenních látek, z nichž jedna je ve formě drobných částic jemně rozptýlena ve druhé.
Enzymy specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).
EO ekvivalentní obyvatel, průměrná hodnota znečištění odpovídající produkci od jednoho obyvatele za den, v našich podmínkách je to 125 l/den a 60 g BSK5/den.
Eutrofizace zvýšení obsahu živin (fosfor, dusík), v povrchových vodách vyvolává intenzivní růst primárních producentů (řas, sinic, „vodního květu“).
Flokulace proces, při kterém se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky.
Flotace separačín metoda, která odstraňuje suspendované látky z vody pomocí mikrobublinek plynu, které ulpívají na suspendovaných látkách a vynáší je k hladině, odkud je takto vzniklá pěna odstraňována.
Fosfáty soli kyseliny fosforečné.
Fotosyntéza biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.
Hydraulické zatížení celkový přítok do čistírny či úpravny vody vztažený na jednotku času nebo objem přivedený na 1 m2 účinného povrchu zařízení za jednotku času.
CHSK (oxidovatelnost) chemická spotřeba kyslíku, je mírou obsahu látek schopných oxidace některými chemickými oxidačními činidly, nejčastěji dichromanem draselným CHSK a manganistanem draselným CHSK vyjadřuje přibližnou míru celkové koncentrace organických látek ve vodách.
Imobilizované kultury kultury mikroorganismů rostoucí na povrchu pevného materiálu.
Inertní netečný, neaktivní
Inkubace doba od naočkování do rozmnožení mikroorganismu.
Kal suspenze jemných pevných částic v kaplině.
Kalový index (KI) vyjadřuje sedimentační vlastnost kalu (ml/gr), objem, který zaujímá 1 g kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený na celkovou koncentraci organické sušiny kalu.
Koagulace shlukování molekul, koloidů či částic do útvarů větších rozměrů za pomocí koagulantů.
Koagulant látka rozpustná ve vodě, která se suspendovanými a koloidními částicemi a molekulami obsaženými ve vodě vytváří fyzikálně
Kontaminace znečištění
Lyofilní smáčivý okolní kapalinou, látky slučující se s kapalinou a zadržující ji.
Lyofóbní nesmáčivý okolní kapalinou, látky, které nezadržují kapalinu.
Metabolismus přeměna látek a energií v živých organismech.
Mikroorganismy organismy mikroskopických rozměrů.
Mineralizace přeměna organických látek na anorganické.
Nitráty dusičnany (NO2, NO3).
Nitrifikace oxidace amonných iontů a amoniaku na dusičnany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).
Nutrienty živiny, látky nezbytné pro půst, zejména fosfor a dusík.
Oligotrofní prostředí prostředí s malou dostupností živin.
Organické látky chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.
Oxidace odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).
Oxidační číslo oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně
Patogen organismus způsobující onemocnění.
Pcelk celkový obsah fosforu.
Plovoucí kal vrstva kalu na povrchu kapaliny.
pH záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7
Primární kal kal z mechanického stupně čištění.
Přebytečný kal část biologického kalu vznikajícího v aktivaci, je ze systému dtahován.
Předaerace provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.
Předsrážení přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.
Reakce interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.
Recipient vodstvo (moře, jezero, řeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva přijímající vodu z určitého povodí či vodu odpadní.
Recirkulace vracení zpět do procesu.
Redox potenciál rovnovážný potenciál oxidačně
Redukce přijímání elektronů (opak oxidace).
Regenerace uvedení do původního stavu.
Rezistentní schopný odolávat nepříznivým podmínkám.
Sediment usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).
Sekundární kal kal z biologického čištění.
Separovat oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).
Simultánní srážení přídavek koagulantů přímo do aktivačního procesu.
Stabilizace kalu částečný rozklad organických látek v kalu za anaerobních či aerobních řízených podmínek.
Stáří kalu (A) podíl mezi množstvím kalu v aktivačním systému a množstvím kalu odstraněným za den (jednak odebíraným jako přebytečný kal, jednak v odtoku).
Sterilizace proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.
Substrát živné médium pro růst organismů, zdroj energie.
Surová voda neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.
Surový kal nezpracovaný, nestabilizovaný kal z čištění odpadních vod.
Suspendované látky nerozpuštěné látky.
Suspenze disperze malých pevných nerozpuštěných částic v kapalině.
Syntéza vznik nových látek.
Toxický jedovatý.
Účinnost čištění snížení koncentrace určité složky znečištění vyjádřené v procentech původní koncentrace.
Vyhnívání anaerobní proces stabilizace kalu.
Zákal znečištění vody způsobené nerozpuštěnými látkami o různém stupni disperzity (např. anorganické i organické koloidy, zbytky vloček po koagulaci atd.), vyjadřuje se v mg/l SIO2 (standard), nefelometrických zákalových jednotkách (NTU), formazinových zákalových jednotkách (FTU).
Zatížení kalu (B2) hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.